ถ้าไม่อย า กให้มือถือพั งไว  ไม่ควรชาร์จมือถือแ บบนี้

ถ้าไม่อย า กให้มือถือพัง  6 ข้อที่ไม่ควรทำตอนชาร์จมือถือ

เข้าใจดีว่ามือถือนั้นทุกคนแทบจะข า ดไม่ได้เลย มันกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของเราไปด้วย คงหาย ากมาก แล้วคนที่ไม่มีสมา ร์ทโฟ น อย่างน้อยแต่ละคนต้องมี 1 – 2 เครื่องกันเลยทีเดียว พอเล่นมือถือบ่อยเข้าการชาร์จก็อาจจะเร็วขึ้น บางคนทั้งชาร์จไปเล่นไปด้วยเลยก็มี มันอันตราย เหมือนกันนะแบ บนี้ ไฟฟ้ามั นไว้ใจไม่ได้เลย วันนี้เรามี 6 สิ่ง ไม่ควรทำในการชาร์จมือถือ มีอะไรบ้างมาติ ดตามพร้อมกันเ ลย

 

 

1. หากโทรศัพท์เครื่องร้อนไม่ค วรชาร์จจะต้องปล่อยพักเอาไว้ให้เครื่องเย็นก่อน และไม่คว รชาร์จไปเล่นไปด้วย

2. เวลาชาร์จพย าย ามอย่าให้มันเต็ม 100% บ่อยนัก เพราะว่าจะทำให้แบตเสื่ อ มเร็วนะ ถ้าจะให้ดีควรให้อยู่ที่ 90 % ก็ถอดออกมาใช้ได้แล้ว หรือบางคนช อบชาร์จทิ้งไว้นาน มันอั นต รา ยและ หัวชาร์จก็ไม่ได้พักด้วยอ าจจะทำให้พั งเร็วกว่าเดิม

3. อย่าชาร์จข้ามคืนเพราะว่าแบตเต็มนานแล้วแต่ไฟยังวิ่งเข้า ออกอยู่มันก็จะทำให้แบตเสื่ อ ม สภาพเร็วมาก แถมยัง เ สี่ ยง จะทำให้มือถือรวนมากอีกด้วย

4. เมื่อชาร์จเสร็จแล้วอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ให้ถอดออกทันที เพราะอาจจะทำให้เกิ ดแร งดันไฟสูงมากทำให้ร ะ เ บิ ดได้เลย

 

5. หากสายชาร์จมีปั ญห าฉีกข า ด หลุดควรเปลี่ยนทันทีห้าม ฝี นใช้ต่อเพราะอั นตร ายต่อทั้งมือถือและคนใช้งาน

6. อย่ารอให้แบตหมดค่อยชาร์จหากแบตเหลือประมาณ 50 % ลงมาก็คว รจะชาร์จได้เลย อย่าให้แบตหมดเพราะว่าจะทำให้แบต เสื่ อ มสภาพเร็วขึ้น

หากใครที่เคยเผ ลอทำตาม 6 ข้อดังกล่าวนี้ควรหยุ ดพฤติกร ร มดังกล่าวตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เนื่องจากไม่ใช่ มือถือแบตเสื่ อ มและยังรวมไปถึงการมือถือก็พั งเร็วและ เสี ยสุขภา พจิตอีกด้วย ในระหว่างที่ชาตมือถือเราก็จะมีเวลาทำงานอย่างอื่นเพิ่มขึ้ นเ ยอะ ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะ