หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางสมาธิองค์ใหญ่สุ ดในโ ลก

วัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จัดสร้ างหลวงปู่ทวด

เหยียบน้ำทะเลจืด ปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุ ดใน

โ ลก สร้ างแล นด์ม าร์ก ส่งเส ริมการท่ องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม ให้นั กท่องเที่ยวไปกราบข อพร

เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล

 

 

พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (พระมหาวิลาศ) เจ้า

อาวาสวัดดอนสัก กล่าวว่า ทางวัดและคณะ

กรรมการวัดได้จัดสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำ

ทะเลจืด ปางสมาธิ องค์ให ญ่ที่สุ ดในโ ลก ที่มี

ฐานหน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 39 เมตร ที่ส่วนสู ง

ไม่รวมฐานจากพื้นดิน

 

 

การก่อสร้างหลวงปู่ทวดในครั้งนี้ เนื่องจากเ ห็

นว่าอำเภอดอนสัก เป็นสถานที่ที่นั กท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไ ทยและต่างช าติเดินทางผ่านไปมา หรือ

ด่านประตูสุ ดท้ ายที่นั กท่องเที่ยวทั้งชาวไ ทย

และต่างช าติจะเดินทางลงไปท่องเที่ยวยัง

เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งตนคิ ดว่า

 

 

ชาวอำเภอดอนสักน่าจะมีส่วนร่วมผลั กดั นส่ง

เสริมการท่องเที่ยวที่จะให้นั กท่องเที่ยว

ประชาชน ที่เคารพและศรัทธาในบารมีองค์

หลวงปู่ทวด ได้แวะกร าบไหว้นมัสการข อพร

เพื่อความเป็นสิริมงคลแ ก่ตนเองและครอบครัว

ก่อนจะเดินทางต่อหรือขึ้นมาจากเกาะ