แน ะน ำเทคนิคต้มไ ข่ ไม่ให้แตก ปอกเปลือกง่ าย

เคยไหมที่ต้มไข่แล้วตอนสุ กนั้นไข่ แต ก กร ะ จุ ยกระจายเต็มหม้อไปหมด ทำให้เราได้ไข่ต้มที่ไม่ ส ว ยไม่น่ าทานเลย มันอ าจจะทานได้แต่มั นแค่ไม่ส วยเท่านั้นแหละ

ในกรณีที่เป็นร้านอาหารการต้มไข่ให้ออกมาดูดีนั้นสำคั ญ ซึ่งมั นหมายถึง การเป็นมืออาชีพของการทำอาหารของแม่ครัว พ่อครั  ว ร้านนั้น สำหรับใครที่อ ย า ก ต้มไข่ไม่ให้แต ก เพียงทำตามขั้ นตอนนี้ ไม่ ย า กเลย

ขั้ นตอนการต้มไข่ไม่ให้ แ ต ก

1 เอาไข่ ไ ก่ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วนำน้ำเปล่าสะอาดลงหม้อต้มแล้วเอาไข่ใส่ลงไป

 

 

2 แช่ไข่เอาไว้ในน้ำก่อนสัก 5 นาที อ ย่ าเพิ่งเปิ ดไฟ เพื่อรอให้ไข่กับน้ำปรับเข้าหากัน

3 เปิ ดไ ฟได้เลยจัดการต้มไข่ในอุณหภูมิไฟปานกลาง อ ย่ าใช้ไฟแร งเกิ นไป

การต้มแบบนี้จะทำให้ทั้งไข่และน้ำมีอุณหภูมิเพิ่นขึ้นพร้อมกันเลยทำให้เปลือกไข่ไม่แตก แต่ถ้าใช้ไฟแร งยังไงก็แ ต ก ก ร ะ จุ ย

4 ต้มประมาณ 6 – 7 นาทีก็พอปิ ดไฟเลย แล้วปล่อยไข่ไว้ในหม้อเหมือนเดิมสัก 5 นาที โดยอ ย่ า เพิ่งรีบตักขึ้นมา ระดับความสุกนี้จะพอดีไม่ดิบเกิน ไม่สุกมากกำลังพอดีน่าทาน

5 ระหว่างที่แช่ไข่อยู่ก็เติมน้ำส้มสายชูลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความแข็ งตั วของไข่ ทำให้เปลือกไม่แตกง่ าย

 

 

6 เสร็จแล้วนำไปล้างน้ำเย็นสักพักพอไข่ร้อน ๆ โดนความเย็นก็จะทำให้ห ด ตั ว ทำให้เปลือกไข่ปอกง่ าย

เป็นเคล็ ดลั บการต้มไข่ให้สุกพอดี ต้มไข่แล้วไม่แตกค้าหม้อลองดูนะ พ่อบ้าน แม่บ้านล องนำวิ ธีนี้ไปใช้กันดู รวมถึงใครที่ทำร้านอาหารแล้วมีเมนูไข่ต้มข ายด้วยแนะนำว่า ควรใช้สู ตรนี้ จะทำให้ลูกค้าช อบทานไข่ต้มร้านของคุณ แ น่ น อ น แล้วไข่ก็ปอกง่ าย เ นื้ อ ไ ข่ ออกมาสวยน่ า ท า น