หามาปลูกไว้ในบ้าน ช่วยกวักเงินทองเข้าหา

ในวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้มงคล มาบอ กกัน สำหรับการปลูกไม้มงคลอย่าง ต้นกวักมรกต จึงเป็นที่นิย มมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีความเชื่ อกันเอาไว้ว่า หากปลูกเอาไว้ในบ้านหรือบริเวณรอบๆบ้านนั้น จะให้ในเรื่ องของความโ ช คดี จะช่วยกวักเงิ นทอ งเข้ามาหา ช่วยเรียกทรั พย์สร้างความมั่นคงให้แ ก่ ชี วิ ต

 

 

 

วิธีการปลูกต้นกวักมรกต

ต้นกวักมรกต เป็นพืชหั ว ตั้ งจะมีการข ย า ย พั น ธุ์ ด้วยการแยกส่วนของหั ว อ อ ก และยังสามารถใช้ใบในการปลูกได้ ซึ่งตัดใบเหลือก้านเล็กน้อย นำไปแช่น้ำให้รากออกแล้วจึงนำลงปลูกในดิน แต่การปลูกโดยใช้ใบจะใช้ระยะเวลานานกว่าการปลูกด้วยหั วนั่นเอง

คนสมัยนี้จะรุ้จักกับต้นมรกตเป็น อ ย่ า งดี เพราะในหลายๆบ้านนิย มปลูกกันมาก เพราะเป็นต้นไม้มงคลปลูกแล้วดี ปลูกแล้วร วย ทำมาค้าข ายขึ้ น เงิ นทอ งมีเข้า ม า อ ย่ า งไม่ขาด มีกินมีใช้

การ ดู แ ล ต้นกวักมรกต

ในส่วนของการดูแลนั้นก็ไม่ได้ย า ก การรดน้ำนั้นนดน้ำไม่ต้องม ากนั ก และควรใส่ ปุ๋ ยดูแลใช้ ปุ๋ ยละลายน้ำ เดือนละ 1 ครั้งก็เพียงพอ อ ย่ ารดน้ำมากจนเกินไปเพราะจะทำให้ร า ก เ น่ าได้

 

 

ข้อดีของต้นกวักมรกต

เราสามารถปลูกต้นกวักมรกตในบริเวณที่มีแสงน้อยได้ เลี้ยงง่ าย ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ปลูกลงดินหรือปลูกลงกระถางเพื่อความส วยงาม ไม่ต้องคอยมารถน้ำบ่อยๆ อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ประดับให้ความส วยง าม

จัดวางตกแต่งให้สวยงามได้ ปลูกในบ้านเรือน ปลูกในออฟฟิศ วางไว้บนโต๊ะทำงานหรือในห้องน้ำได้ เป็นไม้ประดับที่ช่วยในการกรองอากาศ ที่ได้รับความนิย มปลูกกัน ที่สำคั ญนั้นให้ความส วยง าม เพราะใบมีความมั นเงามีสีเขียวที่ดูสดใสและสว ยง าม

 

 

หากใครที่กำลั งมอ งหาต้นไม้ส วยงา ม และยังคงเป็นต้นไม้มงคล แนะนำให้หาต้นกวักมรกตมาปลูก เพราะความเ ชื่ อจะช่วยในเรื่ องของโ ชค ในเรื่ องของเงิ นทอ ง ความมั่งมี ทั้งยังเป็นไม้ประดับจัดวางให้ส วยง าม และดูส บ า ย ต า