เก็บสร้อยได้ คลานมาส่งให้ตำรวจ โ ซเชี ยลแห่ชื่ นช ม

ชายข อท านพิ ก าร เก็บสร้อยท องได้ คลานมา

ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ โ ซเชี ยลแ ห่ชื่นชมชาย

พิ ก าร สร้างความดีใจประทับใจ แก่สาวเจ้าของ

สร้อยท องเป็นอย่างม าก

 

 

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63 เฟ ซบุ๊ ก สถานีตำรวจภูธร

วังม่วง จ.สระบุรี โ พสต์ภาพชายข อท านที่

พิก าร เก็บสร้ อยคอทอ งคำได้ คลานมาส่งเจ้า

หน้าที่ตำรวจ ช่ว ยตามห าเจ้ าของ โดยระบุ

ข้อความว่า วันที่ 11 ต.ค. 2563 มีพลเมืองดีเก็บ

สร้อยทองพร้อมพระเลี่ยมทอ ง 1 เส้น จึงได้มา

มอ บให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประก าศห า

เจ้าของ

 

 

ต่ อมาเวลา 10.00 น. มี นางสุกัญญา คิวขุนทด

มาที่ สภ.วังม่วง นำหลักฐ านบั ตรประจ ำตั ว

ประช าชน แส ดงเพื่อติ ดต่ อข อรับสร้อยท อง

พร้อมพระเลี่ยมทอ ง จำนวน 1 เส้น ได้ตร วจ

สอ บแล้วว่า เป็นเจ้าของสร้อยที่ห ายจ ริง จึงได้

ลงประจำวันไว้เป็นหลั กฐ าน และได้ส่งมอบแ ก่

เจ้าของ สร้างความดีใจประทับใจให้กับ นางสุ

กัญญา ที่ได้ทรั พย์สินคืน

 

 

 

เมื่อเรื่ องราวดังกล่าวถูกเ ผยแ พร่ออกไป ต่างมี

คนเข้ามาแส ดงความคิดเห็ นในโ ซเชี ยล ชื่นชม

ความมีน้ำใจของช ายพิก ารจำนว นม าก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *