ฮื อฮ า! ประมู ลทะเบี ยนรถเ ล ขส วย 8กก8888 จบที่สู งสุ ดในประวั ติศ าสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ กรมการขนส่ง

ทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการ

ขนส่งทางบก เป็นประธานในการมอบป้าย

ทะเบี ยนรถเ ลขส วยของกรุงเทพมหานคร

“8กก 8888” ซึ่ง พญ.ศิริพร เชี่ยวชาญเวช เป็นผู้

ปร ะมู ลได้ในร าค า 28,100,000 บาท โดยราย

ได้จากการประมู ลทั้งหมดนำเข้ากองทุ นเพื่อ

ความปลอ ดภั ยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทาง

บก เปิ ดเผ ยว่า การประมู ลทะเบี ยนรถเล

ขสวย หมวดอักษรที่เป็นที่สุ ดของ Series 8

หมวดอักษร 8กก “เหนือกว่าทุกความร่ ำร วย

เหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต” ซึ่งกำหนดจัดการ

ประ มู ลเพียง 2 วัน คือวันที่ 10-11 ตุลาคม

2563 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

พ บว่าหมายเล ขทะเบี ยน “8กก 8888” ซึ่งเป็น

หม ายเล ขที่คาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับความส น

ใจจากผู้เข้าร่วมประมู ลม ากที่สุ ด สามารถทำ

สถิ ติการประมู ลได้สู งถึง 28,100,000 บา ท

และมีการประมู ลแข่ งกันม ากถึง 121 ครั้ง โดย

ทำล ายส ถิ ติเดิมของหมายเลข 1กก 1111 เมื่อ

ปี 2557 ที่ทำสถิ ติการประมู ลไว้ที่ 25,000,000

บา ท ดั งนั้น “8กก 8888” จึงถือเป็นหมายเ ลข

ทะเบียนรถเล ขส วยที่มีสถิ ติการประมู ลสู งสุ ด

ในประวั ติศ าสตร์การประมู ลหม ายเล ข

ทะเบี ยนรถเล ขสว ยของประเ ทศไ ทย

 

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติม

ว่า การประมู ลหมายเล ขทะเบี ยนรถเล ขส วย

หมวด 8กก ค าดว่ามีร ายได้ประม าณไม่ต่ำกว่า

50 ล้ านบาท โดยร ายได้จากการประมู ล

หมายเล ขทะเบี ยนรถ นำเข้ ากองทุ นเพื่อความ

ปลอดภั ยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อเป็น

ทุนสนั บส นุนและส่ งเสริ มด้านความปลอดภั ย

ในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นภารกิ จที่สำคั ญของ

กองทุนฯ ซึ่งให้การสนั บสนุ นและส่ งเส ริม

โครงการหรือแผนงานทางด้านความปล อดภั ย

ในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก

สนั บสนุ นและส่ งเสริ มการศึกษาวิจัยด้านความ

ปลอ ดภั ยในการใช้รถใช้ถนน และการเผ ยแพ

ร่องค์ความรู้ด้านความปล อดภั ยต่อ

สาธารณชน รวมทั้งสนั บสนุ นค่ าอุปกรณ์ช่วย

เหลือผู้พิ ก ารอันเนื่องมาจากการประสบภั ยที่

เกิ ดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งรู ปแบบการจัดงาน

ประมู ลหม ายเล ขทะเบี ยนรถเ ลขส วยมี

มาตรการความปลอ ดภั ยด้านสุขอนามั ยของ

กระทรวงสาธารณสุขและการรักษาระยะห่าง

(New Normal) ในการให้บริการผู้เข้าร่วมการ

ประมู ลตลอดการประมู ล

ขอขอบคุณ

ข้ อมู ล :กองทุนเพื่อความปลอดภั ยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *