สาวสุ ด ง ง เจอมะละกอแปลก เลยเก็บมาผ่ าดู

เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่ องราว ที่สร้าง

ความฮื อฮ าเป็นอย่ างม าก หลังจากที่ในโ ลกอ

อนไ ลน์ ได้มีผู้ใช้เฟ ซบุ๊ กรายหนึ่ง ได้โ พสต์

ภ าพ มะละกอ ที่มีลักษณะคล้ ายกับว่า มี

มะละกออีกผ ล อยู่ข้างในมะละกอสุกอีกที ด้วย

ความส งสั ยจึงได้โ พสต์ถามว่ามั นคืออะไร ซึ่ง

 

 

หลังจากที่โ พสต์ออกไป ก็มีชาวโ ซเชี ยลเข้ามา

แส ดงความคิดเห็นกันเป็นจำน วนม าก หลายคน

ก็บอกว่าไม่เคยเห็ นเหมือนกัน บ้างก็ว่าอ าจเป็น

เพราะเมล็ดพันธุ์มีการดั ดแปลง อย่างไรก็ตาม

จากข้ อมู ลที่พ บค าดว่าน่าจะเป็นความผิ ดปกติ

จึงทำให้มะละกอ ออกผ ลซ้อนกัน ซึ่งคงต้องรอ

ให้ทางผู้เชี่ยวชา ญออกมาให้ข้ อมู ลที่ชั ดเจน เพื่อคลายข้อสงสั ยต่อไป

 

 

มะละกอดั งกล่าว

 

 

ค อ มเม้ นต์บางส่วน

 

โ พ สต์ดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *