เริ่ มแล้ว! ล งทะเบี ยน คนละครึ่ง รับเงิ นรั ฐช่วยจ่ าย คุณส มบั ติผู้มีสิ ทธิดั งนี้

เปิ ดล งทะเบี ยนแล้ว โ ครงการ คนละครึ่ง รับ

เงิ นรั ฐช่วยจ่ ายวั นละ 150 บ าท ล งทะเบี ยนอ

อนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.วันนี้ เผย

คุณส มบั ติผู้มีสิ ทธิ

วันที่ 16 ต.ค.2563 โครงการ “คนละครึ่ง” ได้เปิ

ดให้ประช าชนล งทะเบี ยนเข้ าร่ว มโ ครงการ

ผ่านเว็ บไ ซต์ คนละครึ่ง . com ตั้งแต่เวลา

06.00-23.00 น. เพื่อรั บสิ ทธิการร่วมจ่า ยค่ า

อาหาร เครื่องดื่ม และสิ นค้ าทั่วไปกับภาครั ฐ

โดยรั ฐจะช่วยจ่ าย 50 เ ป อร์เซ็ นต์ เมื่อซื้ อสิน

ค้าชิ้นนั้น ๆ โดยไม่เกิ น 150 บ าทต่อคนต่อวัน

หรือไม่เกิน 3,000 บ าท จำนวน 10 ล้ านคน

ตลอดระย ะเวลาโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม

2563)

 

 

สำหรับ คุณสมบั ติผู้มีสิ ทธิเข้าร่ วมโคร

งการ คือ มีบั ตรประจำตั วประชาชนเป็นบุคคล

สัญช าติไ ทย, อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ณ วันที่ล งทะเบี ยน, ไม่เ ป็นผู้ได้รั บสิ ทธิ

โครงการบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ผู้ได้รั บสิ ทธิ

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ สามารถตร วจสอ บ

มาตรการสนั บสนุ นเพิ่ มเติ มจากภาครั ฐฯ ได้ที่

www. cgd .go .th), จำน วน 10 ล้ านคน หรือ

จนกว่าสิ ทธิจะห ม ด

ส่วน วิ ธีการใช้สิ ทธิ โค รงการ “คนละ

ครึ่ง” 1.ล งทะเบี ยนเข้ าร่วมโคร งการผ่าน

www. คนละครึ่ง. com 2.ได้รับ sms แจ้งผ ลการ

ล งทะเบี ยนสำเร็ จ 3.ด าวน์โหล ด + ติดตั้ง และ

ยื นยั นตั วต นบน A pp เป๋าตัง ซึ่งเป็น A pp หลัก

ในการใช้จ่ าย 4.ได้รับสิ ทธิคนละครึ่ง 150

บา ท/วัน ทุก 06.00 น. 5.เติ มเงิ นเข้า G-Wallet

และใช้จ่ ายในร้ านค้ าที่เข้าร่วมโค รงการ

6.เข้า A pp เป๋าตัง และก ดสแ กน QR ร้านค้ าถุง

เ งิน และ 7.เสร็จสิ้ นการชำระเงิ น

สำหรับผู้ที่ล งทะเบี ยนเข้าร่ วมโคร งการแล้ว

จะต้องรอ SMS ตอบกลับมายื นยั นว่าสามารถ

ล งทะเบี ยนรับสิ ทธิได้ส ำเร็ จ จากนั้น ผู้ได้รับ

สิ ทธิต้องไปยื นยั นตั วตนผ่านกระเป๋าเงิ น

อิเ ล็กท รอนิกส์ คือ แอ พพ ลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ ายกับร้ านค้ าที่ติ ดตั้ ง

แ อพพ ลิเคชั่ น “ถุงเ งิน” ที่เข้าร่ว มโคร งการ

เพื่อรั บสิ ทธิได้

โดยจะสามารถเริ่ มใช้จ่ ายได้ตั้งแต่วันที่ 23

ต.ค.2563 จ นถึ งวันที่ 31 ธ.ค.2563 ในเวลา

06.00-23.00 น. พร้อมกันนี้ หากได้รับ SMS

แล้ว ไม่ใช้จ่ ายภายใน 14 วัน จะถู กตั ดสิ ทธิ์

ทันที โดยสิ ทธิที่ถู กตัด จะนำไปเปิ ดให้ลง

ท ะเบี ยนกับผู้ส นใ จใหม่อีกครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *