คนเกิ ด 4 วันจะประสบความสำเร็ จ วิ ธีทำบุญเสริ มด วง

คนเกิ ดวันจันทร์

การงานก้าวหน้าไปเรื่อยทำให้มีเงิ นใช้เยอ ะขึ้นทรั พย์สิ นเยอ ะขึ้นร่ำร วยชีวิตดีมีความสุขหากเจอคนข ายล็ อตเตอรี่

มาเร่ข ายใกล้ห้างสร รพสินค้ าให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถู กร างวั ลหลักแส น มีเงิ นเอาไปใช้ห นี้

ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีกแถมมีเงิ นเหลือเก็บก้อนโต และดว งชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดี ที่ดวงชะตาหนุน

ดวงให้มีทรัพย์ มีมรดกมีบ้านมีรถพ้นเครา ะห์หมดเรื่ องไม่ดี มีแต่โ ชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัวๆ ทั้งนี้ทั้งนั้โนดยร วมของ

 

 

ท่านที่เกิ ดในวันนี้ จะได้โชคลา ภอย่างแ น่นอน

วิธีทำบุญเสริมด วง: เนื่องจากเป็นคนอ่อนโยนและชอบวิตกกังว ลง่ าย ดังนั้นจึงควรทำบุญเพื่อให้ตั วเองมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง โดยการถวายผ้าไตรจีวร และสังฆทานหรือภัตตาหารเพล เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง การงานและการเงิ นคล่องตั ว

คนเกิ ดวันพุธ

ชะตาชี วิตจะโดดเด่นในเรื่ องของหน้าที่การงาน ผู้หญิ งผิวขาวมีบุคลิกดีจะนำความโ ชคดีมาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลา ภจากการเ สี่ ยงโชคหากเจอคนข ายล็อตเตอรี่ที่เร่ข ายใกล้อนามัยหรือสถานพย าบ าล ลองหยิบสักใบดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถู กรา งวั ลหลักแส น มีเงิ นก้อนโตเก็บในบัญชี มีเงิ นดาวน์รถหรือเอาไปโปะค่ างวดรถหมดห นี้หมดสินได้ หากมีคว ามเชื่ อในเรื่ องของโ ชคชะต าต ามวันเกิ ด

วิธีทำบุญเสริมดวงคนเกิ ดวันพุธกลางวัน : ไปไหว้พระประจำวันเกิดคือปางอุ้มบาตร และทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิก าร คนที่ลำบากตกทุกข์ได้ย ากในด้านต่างๆ และร่วมถวายหรือร่วมทำหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์

วิธีทำบุญเสริมดวงคนเกิ ดวันพุธกลางคืน: ให้ไปไหว้พระประจำวันเกิ ด ปางป่าเลไลย์ และไปทำบุญด้วยการถวายย าดม ย าหอม พัดลม เครื่องเสียง ไมโครโฟน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขย ายเสียงต่างๆ พร้อมทั้งไปบริจาคและทำบุญให้กับหน่วยงานหรือมูลนิธิที่เกี่ยวกับช่วยคนที่ลำบา ก จะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นได้

คนเกิ ดวันศุกร์

ชะต าของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อ ย เพราะมีคนคอ ยช่วยเหลือ มีคนคอ ยสนับสนุน รวมถึงมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ก็คอ ยช่วยเหลืออ ยู่เหมือนกันและสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยนั้นคือความพย าย ามในการในการทำความดี ตั้งใจทำหน้าที่ของตั วเองมีโอ กาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเ ท ศด้วยและทำงานกับคนต่างถิ่นมีโอ กาสจะประสบความสำเร็จสูง มีแววได้เงิ นหลักล้านปลดห นี้ปลดสินและมีทรั พ ย์สินร่ำร วย

วิธีทำบุญเสริมดวง: ควรทำบุญด้วยการปล่อยชีวิตสั ตว์เป็นทาน ละเว้นการฆ่*สั ตว์ต่างๆ และหมั่นทำบุญด้วยการทำสมาธิ ถือศีลกินเจให้วันเกิ ด และไปไหว้พระแม่อุมาเทวีด้วยดอกกุหลาบ หรือไหว้พระประจำวันเกิ ด ซึ่งก็คือปางรำพึง ก็จะทำให้ชีวิตคล่องตั ว สิ่งต่างๆ ราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค

คนเกิ ดวันพฤหัส

คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อ าจเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนั บสนุ น ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณมีโอ กาสจะได้รับข่ าวดีจากการลงนามว่าจ้ างจะเกิ ดความสำเร็จในการค้ าหรือ การค้ าข า ยกับชาวต่างชาติแ ถ มท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลา ภจากการเสี่ ยงโ ชคหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูงมาเร่ข ายแล้วยื่นล็ อตเต อรี่ใบสุ ดท้าย ให้รับไว้อ ย่าปฎิเสธ ดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร าง วัลหลักแส นถึงหลักล้ านเอาเงิ นนั้นไปตั้งตัวปลดห นี้ปลดสินมีเงิ นซื้ อรถมีเงิ นปลู กบ้านหลังใหญ่คร อบครัวมีความเป็นอ ยู่ที่ดีไม่ลำบา กอีกต่อไป

วิธีทำบุญเสริมดวง: ปกติคนเกิ ดวันนี้มักเป็นคนดวงดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ชีวิตราบรื่น ควรทำบุญเสริมดว งให้ผู้ใหญ่รักและเมตตา โดยการสวดมนต์บ่อยๆ ถวายค่าน้ำค่าไฟ ถวายผ้าไตรจีวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *