ใจเต้นแ รง เศ ร้า รา งวั ล 30 ล้ าน ถูกทุกเลข แต่ขึ้นเงิ นไม่ได้

หลังจากการประ ก าศผ ลร างวั ลก็จะมีทั้งคน

ด วงดีด วงเฮ ง ถูกล็ อตเต อรี่ แต่บางคนก็อ าจ

จะเศร้ าใจ แต่ไม่เป็นนะคะงว ดหน้ายังมีห วัง

สำหรับผ ลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล วันที่ 16

พฤศจิกายน 63 ออกดั งนี้

 

รา งวั ลที่ 1 รางวั ลละ 6,000,000 บ าท

972661

เล ขหน้า 3 ตั ว 2 ร างวั ลๆละ 4,000 บ าท

368 741

เล ขท้าย 3 ตั ว 2 รางวั ลๆละ 4,000 บา ท

208 255

เล ขท้าย 2 ตั ว 1 รางวั ลๆละ 2,000 บ าท

46

รา งวั ลข้างเคียงรางวั ลที่ 1 มี 2 ร างวั ลๆละ

100,000 บ าท

972660

972662

หลังจากที่ประก าศผ ลรางวั ลออกไปต่างก็มี

ทั้งคนดีใจและเสี ยใจในเวลาเดียวกัน โดย

เฉพาะคนที่เฉี ยดถู กร างวั ลที่ 1 เพราะเ ลข

สลับกันผิ ดที่ไปนิดเดียว

 

 

เช่นเดียวกันกับผู้ใช้เฟ

ซบุ๊กรายหนึ่ ง ที่ได้โ พสต์ภ าพลอตเตอรี่พร้อม

ระบุข้อความว่า มันคืออะไร 30 ล้ านแม่ รางวั ล

ที่1

 

น่าเสี ยด าย เล ขดันสลับกันซ ะนี่

เห็ นแบบนี้ใจเต้ นตึ กตั กเลยทีเดียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *