หนุ่มต กใจ อยู่ๆมีของหล่นใส่หลังคาบ้าน เสียงดังสนั่น ที่แ ท้ได้โ ชคใหญ่โต

สำนั กข่ าวต่ างป ระเท ศรายงานว่า นายโจชัว ฮู

ตากาลุง วัย 33 ปี ชาวเมืองโกลัง สุมาตราเหนือ

ประเท ศอินโ ดนีเซี ย ถ่ ายค ลิ ปโ ชว์สภ าพ

หลังคาบ้านที่มีร่องรอยทะลุเป็นรูขนาดประมาณ

15 เซนติเมตร

 

 

โดยมีหินอุกก าบ าตร่วงเจาะดิน

อยู่ที่พื้น ก่อนจะใช้จอบขุดมันขึ้ นมา ซึ่ง

อุกกาบาตก้อนนี้ มีน้ำหนักถึง 2.1 กิโลกรัม

มีอายุ 4.5 ล้ านปี

 

 

มู ลค่ าสู งถึง 1.4 ล้ านยูโร

หรือกว่า 50 ล้ านบ าท ทำให้เขากลายเป็น

เศร ษฐีให ม่ภายในพริบตา

 

โจชัว ซึ่งมีอาชี พเป็นช่างทำโ ล งศ พ เล่าว่า

ตอนที่ยกหินขึ้นมาจากดิน มันยังอุ่นอยู่เขาจึงนำ

มันมาเก็บไว้ในบ้าน ส่วนตอนที่มันตกลงมาเสียง

มันดังคล้ ายกับร ะเ บิ ด ซึ่งสร้างความต กใจให้

กับเพื่อนบ้านจนแ ห่เข้ามาดู ขณะที่โจชัวบุตร

ชาย 3 คน และต้ องการมีลูกสาวอีกคน จึงเชื่ อ

ว่าอุกกาบ าตตกใส่บ้านครั้งนี้จะเป็นสั ญญาณที่

ดีของการมีลูกสาว

 

 

โดยเขาจะนำเงิ นที่ได้บาง

ส่วนไปสร้างโบสถ์ภายในหมู่บ้านด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *