คนใต้ใกล้ฝั่งฝั น โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมสองจังหวัด

กับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ

(พัทลุง-สงขลา) ดูเหมือนว่าโครงการนี้ใกล้จะ

เป็นจ ริ งเข้ามาทุกที เมื่อเกิดการผลั กดั นจาก

ทุกหน่ วยงาน การใช้ชีวิตของชาวสงขลา ในเส้น

ทาง 4 อำเภอหลัก ๆ 1.สิงหนคร 2.ระโนด 3.กระ

แสสินธุ์ และ 4.สทิงพระ เส้นทางเหล่านี้มีความ

จำเป็นที่ต้องผ่านไปยังจังหวัดพัทลุง แต่การเดิน

ทางมนเส้นทางเดิม อาจจะมีการใช้เวลาในการ

เดินทางที่มีระยะเวลายาวนาน

 

ความจำเป็นของสะพานความต้ องการเดินทาง

ระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลามีจำนวน

มา ก แต่ตลอดแนวรอบทะเลสาบสงขลามี

สะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ตั้งอยู่

ด้านล่างของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่ออำเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลากับอำเภอปากพะยูน

จังหวัดพัทลุงและสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานใสกลิ้งหัวป่า)

ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่

ออำเภอระโนด จังหวัดสงขลากับอำเภอควนขนุน

จังหวัดพัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่งมีระยะทาง

ห่างกันประมาณ 50 กิโลเมตร ทำให้ประช าช

นที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลส าบต้องใช้เวลา

ในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง หรือใช้แพ

ขนานยนต์ ซึ่งมีความล่ าช้ า

 

จากปั ญห าดั งกล่าวองค์การปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ผู้นำชุมชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอ

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุงและอำเภอกระแสสินธุ์

จังหวัดสงขลาได้เรี ยกร้ องให้มีการก่ อสร้าง

สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งหากก่อสร้าง

สะพานดังกล่าวเสร็จจะสามารถลดระยะการเดิน

ทางใต้มากกว่า 50 กิโลเมตรล ดระยะเวลาใน

การเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมงและยัง

สามารถใช้เป็นเส้นทาง อ พย พประช าช นใน

พื้นที่ จังหวัดสงขลา ให้สามารถเดินทางมายัง

จังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วขึ้นหากเกิ ดภั ยพิ บั ติ

อีกทั้งในก่อนหน้านี้สำนักสำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบทมีความประสงค์จะดำเนิน

งานโครงการศึกษาความเหมาะส มผ ลกระท บ

สิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอี ยด (EIA) ก่อสร้าง

สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่

อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-ตำบลจอง

ถนน อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง

เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้ องได้รับทราบถึง

ข้ อมู ลการดำเนินโครงการและเพื่อให้เกิ ดความ

เข้าใจที่ถูกต้อง ในการดำเนินงานสำนักสำรวจ

และออกแบบกรมทางหลวงชนบทจึงเห็ นค วรให้

ทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้อ ง ได้เข้ามามีบ ทบ าทใน

การรั บรู้ข้ อมู ล การดำเนินโครงการและแสดง

ข้อคิ ดเห็ น  ข้อเส นอแนะ จากประชาชนใน

พื้นที่ทั้ง 7 ตำบล 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา

เพื่อให้ได้ข้อสรุปออกมาโดยยึ ดประช าช นเป็น

หลัก

 

โดยเสียงจากประชาชนส่ว นใหญ่อย ากที่จะให้

เกิ ดการก่อสร้างโดยเร็ววัน เพราะเชื่ อว่าห ากมี

สะพานตามที่ว่าแล้ว  คนไ ทยและชาวต่ างช าติ

เข้ามาเที่ยวไม่ข าดสายแ น่นอน และทำให้เศรษ

กิจในประเทศดีขึ้ น ก็น่าส นใจม าก ๆ กับ

โครงการนี้  ที่ส ำคั ญโครงการนี้ยังได้รับการ

ผลักดันจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจ

ประการ  รั ฐมนต รีว่าการกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา เป็นอย่างดี เพื่อฟื้นการท่องเที่ยว

สงขลาในอน าคต สำหรับโครงการก่อสร้าง

สะพานดั งกล่าวจะเป็นการส่ งเสริ มการท่อง

เที่ยวให้กับพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาซึ่งมีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญมีความอุดมสมบูรณ์

ทางทรัพย ากรธรรมชาติที่สู งม าก

ขอบคุณภ าพและข้ อมู ล : หาดใหญ่โฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *