อายุ 60 ขึ้นไป รั บบำนาญ เดือนละ 3,000 รัฐบาลเสนอ พ.ร.บ.บำนาญแห่งช าติ

ได้เห็ นข่าวตามสื่ อต่าง และมีหลายคนแ ช ร์ต่อกันมา เ รื่ อ งการเสนอร่ า ง พ.ร.บ.บำนาญแห่งช าติ สำหรับผู้สูง ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป วันนี้จึงอย า กนำรายละเอียดมาให้ได้ทร าบกัน

ซึ่ง นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทน เค รือข่ ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือ ต่อ 7 พรรคร่วมฝ่ ายค้ าน และพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อขอให้ทั้งฝ่ ายค้ านและฝ่ายรัฐ บาลสนับสนุน ร่ า งพระราชบัญญัติบำนาญแห่งช าติ

ซึ่งมีหลักการ ให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยบำนาญ 3,000 บ ๅท/เดือน แทนการได้เงินจากบัตรสวั สดิการแ ห่งรัฐ และเปลี่ยนจากเบี้ยยังชี พเป็นเบี้ยบํานาญทั่วหน้า

เพื่อให้ทุกคนเสมอภาค จัดสรรงบประมาณประเทศใหม่ จัดเก็บภ าษีที่มีเดิมให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาการลดหย่อนภ าษีใหม่ โดยเฉพาะภ าษีจากการค้าการลงทุ น ปรับลดงบที่ไ ม่จำเป็นลงและเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่าง ที่ซ้ำซ้ อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการทั่วหน้า

โดยร่ า งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการร ะด มรายชื่ อประชาช นผู้มีสิทธิ์เสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เข้าชื่อกันรวม 10,000 รายชื่อแล้ว เพื่อผลั กดั นระบบบำนาญแห่งช าติให้เป็นจ ริง

โดยหวั งให้ทั้งฝ่ ายค้ านและรัฐบาล พิจารณาสนับสนุนกฎหมายที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกพรร คกา รเมื องจะดำเนินการและมีแนวทางที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นจ ริง

แม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบสวัสดิการเชิงบั งคั บ เช่น พ.ร.บ.ประกั นสังคม ที่บังคับให้ลูกจ้ างต้องร่วมจ่ ายเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หรือ สวัสดิการข้ าราชก ารที่รัฐสนับส นุนจ่า ยให้ 10 0 % แต่กลับครอบคลุมเพียง 10-15 ล้ ๅนค น เท่านั้น

ในขณะที่คนไทยอีกกว่า 50 ล้ ๅนค น ไ ม่มีหลักประกันด้านสวั สดิการใ ด ทางเค รือข่ ายจึงได้รวมตัวกันขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายการจัดรัฐส วัสดิการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี และเห็นว่า มีความจำเป็นต้องเ ร่งผ ลักดั นร่ า งดังกล่าว เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 10 ถึง 11 ล้ ๅนค น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถ้าร่ า งพ.ร.บ.ฯ เกิດขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นข่ าวดีสำหรับผู้สูงอายุทุกคนที่จะได้มีหลักประกั นรา ยได้ อีกทั้งยังจะมีรายได้ไว้ใช้ในย ามแ ก่ช ราอีกด้วย และหวังว่ารัฐบาลจะช่วยผลั กดั นให้เกิດขึ้นจ ริงนะคะ

ที่มา siamnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *