เพราะนี่คื อ นิสัยใ จคอโดยแ ท้ ของคนไ ทยภาคใต้ เติ้นว่า จ ริ ง ม่าย

11นิสัยคนใต้ จริงไม่จริง มา ดู กันเลยดีกว่า..

 

 

๑. คนใต้ช อบนับญาติหมายถึง ความสัมพันธ์ในสายสกุลเดียวกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกันบางถิ่นว่า”เป็นดอง”กัน จึงมีการ”นับญาติ/ชุมญาติ” หรือเรียกว่า”สาวย่าน”กันถึง ก็จะรักกันอย่างเหนียวแน่น เมื่อมีงานหรือกิจกรรมใ ดๆ สำคัญก็จะกลับมา”รวมญาติ”กันอย่างพร้อมเพรียง

๒.คนใต้รักพวกแม้ว่าไ ม่ได้เป็นญาติกันตามข้อแรก แต่คนใต้ด้วยกัน พูดภาษาเดียวกัน จะเกิดการรวมกลุ่มกันผูกเกลอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกไปอยู่ต่างถิ่น ก็จะปรากฏเห็ นชั ด คนใต้มักรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์เพื่อรู้จักกัน เชื่อมความสามัคคีระหว่างกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และมีโอกาสที่จะ”แหลงใต้”กันให้หรอยหัวอกด้วย

 

 

๓.คนใต้รักภาคคนใต้ในภาพรวมเป็นคนที่มีความรู้สึกภาคนิยมสูงมีความหยิ่งและภูมิใจในท้องถิ่นที่อยู่ รวมถึงการใช้ภาษาใต้ด้วยแม้ว่าจะตกไปอยู่ท้องถิ่นอื่น ยังมีความภูมิใจลึกๆ ว่าเขาเกิดมาเป็นคนใต้ นับว่าเป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประการหนึ่ง

 

๔. คนใต้รักตา ยาย

คำว่าตา ยายในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษ เน้นการนับถือ ผี ตา ยาย (เดิมคงเน้นสายสกุลแม่เป็นสำคัญ) แต่คำว่าตา ยายโดยทั่วไปหมายถึงบรรพบุรุษของทุกฝ่าย เป็นพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของความเคารพ กตัญญูกตเวทีสำนึกในบุญคุณบรรพบุรุษ สืบต่อมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมภาคใต้ที่เด่นชัด งานสารทเดือนสิบของคนใต้จึงเป็นงานใหญ่ และเป็นวัน”ชุมญาติ/รวมญาติ” กันอีกด้วย

 

 

๕.คนใต้ใจสู้ หมายถึง..

การมีใจกล้านั่นเอง กล้ าสู้ กล้ าคิด กล้ าทำ กล้ าที่เผชิญหน้ากับเหตุการณ์หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะออกหน้า มีลักษณะที่ค่อนข้างจะไ ม่ก ลั วใ คร จึงกล้าที่จะตัดสินใจเป็นลักษณะแห่งผู้นำได้

๖.คนใต้ใจใหญ่ 

มิได้หมายความว่าหัวใจโตกว่าคนอื่น คำว่า ใหญ่หรือบางทีว่าใจนักเลง แต่มิใช่นักเลงหัวไม้ เป็นคนกล้ าได้ก ล้าเสี ย ใจกว้างยอมเสียสละเพื่อชื่ อเสียง แม้ตัวเองจะต้องเ สียผ ลประโ ยชน์ไปบ้าง เอาหน้าไว้ก่อน บางทีมีคนแซวว่า ” ฉิ บ ห ๅยไม่ว่า ต้องการชื่ อเสียง “ จริงหรือเปล่าก็ไ ม่รู้ 

๗. คนใต้ไ ม่หวาน หมายถึง..

การพูดนะครับ ไ ม่ใช่หมายถึงการเชื่อมแต่ประการใ ด บางคนว่าคนใต้พูดหยาบ สำเนียงห้วนสั้นไ ม่มีหางเสียง อันนี้อาจมีส่วนอยู่บ้างนะ เพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนด แต่ขอให้ดูกันที่ความจริงใจก็แล้วกันถ้าบอกว่าช่วยก็ช่วยจ ริงไ ม่ทิ้งกัน ถ้าบอกว่ารักก็รักจ ริ งไ ม่ห ล อก กัน เป็นต้น ข้อนี้ไ ม่รวมถึง”การพูดออกทองแดง” นะครับ 

๘. คนใต้หัวห มอ

 เป็นมุมมองหนึ่งของคนต่างถิ่น คงเป็นเพราะว่าคนใต้มักไ ม่ยอมลงหัวให้ใครง่ายๆ ซึ่งความจ ริงลักษณะคนหัวหมอคือ การที่มีความคิดอ่านทันคน รู้มาก จึงไ ม่ยอมสยบให้กับความอยุติธรรมทั้งปวงอย่างง่ายนั่นเอง

๙. คนใต้ชอ บความเป็นอิสระเป็นลักษณะหนึ่งของคนภาคใต้อาจสื บลักษณะนิสัยมาจากโบราณที่คนใต้ปกครองตนเองมาโดยตลอดสมัยประวัติศาสตร์ด้วยเป็นดินแดนไกลศูนย์กลางการปกครอง จึงสร้างสมคุณลักษณะต้องพึ่งตนเอง ทำให้หยิ่งและรักศักศรีของมาตุภูมิเกิดค่านิยมช่วยเหลือตนเองมากกว่าแบมือขอคนอื่น 

 

 

๑๐. คนใต้รักศักดิ์ศรี 

พฤติกรรมนี้เกิดจากลักษณะรวมๆ หลายอย่างที่กล่าวมาแล้ว จึงเกิดความภูมิใจในสภาวะเช่นนั้น จึงไ ม่แส ดงพฤติกรรมใ ดๆ ที่ทำให้คนอื่นดูถูกประณามท้องถิ่นของตนเราจึงเห็นคนใต้ที่เป็นขอทานหรือโสเภณีน้อยนิดโดยสถิติ เป็นต้น 

๑๑. คนใต้เชื่อเรื่องกร รม

 ความเชื่อดังกล่าวคงสืบเนื่องมาจากศาสนาที่สืบทอดมาถึงลูกหลานอันเป็นเหตุปัจจัยไ ม่ให้คนทำชั่วเพราะ ก ลัว กร รมสนอง ศัพท์ภาษาถิ่นที่ว่า”ใช้ช าติ” จะเป็นคำตอบของความเ ชื่ อของคนใต้เป็นอย่างดี เป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่าผ ลมาจากเหตุนั่นเอง

 

 

ขอบคุณ kroobannok . com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *