คๅถๅ มหาเสน่ห์ เสริมຣาศี ให้คนรอบข้าง รั ก คุณ เอ็นดูคุณ

อย่ าพึ่ งต กใ จนะคะ ไ ม่ได้มาทำของใส่หรอกค่ะ เพราะวันนี้เร าได้นำ ค ๅถๅมหาเส น่ห์ มาฝากกันค่ะ เพราะเ รื่ อ งไสยศาสตร์ ค าถ าเวทมนต์ เป็นคว ามเชื่ටส่วนบุคคล ค วรใช้วิจา รณญ าณในการอ่ า นและมีไว้เพื่อเพิ่มเส น่ห์ เสริม๑วง ให้คนรอบข้างเอ็นดู ซึ่งวันนี้เรารวบรวมมาทั้งหมด 7 ค าถ าแล้วแต่จะเลือกนำไปใช้

เพื่อการยึดเหนื่ยวจิตใ จพร้อมที่จะไปเพิ่มเส น่ห์กันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วจุดธูปจุดเทียน พนมมือไว้ แล้วไท่องคาถาพร้ อมกันเลย

พระค าถ ามหาเส น่ห์ เป็นคาถาพุทธคุณ (คุณของพระพุทธเจ้า)
ที่จะต้องท่องนะโม 3 จบก่อน แล้วจึงท่องพระคาถาตามดังนี้

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่

พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา

นะเมตตา โมเห็ นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด

ยะกระหวัดจิต…(ชื่ อคนรัก)…รักอย่าละ

ชีวิตัง ย าวะนิพพานัง สะระนังคัจฉามิ ฯ

เวลาที่จะใช้คาถาพุทธคุณบทนี้ แนะนำให้สวดภาวนาพร้อมกับสีผึ้งทาปากหรือลิปสติกก่อนที่จะไปติดต่อพูดคุย เพราะเชื่ อกันว่าจะทำให้เกิດความรักใคร่เป็นมหานิย มคนรั กคนหล งเป็นม หาเส น่ห์ แนะนำสำหรับคนที่อย า กค้าขา ยค่ะ

ส่วนเซ็ตนี้เป็น คาถามหาเส น่ห์ในกลุ่มชายหนุ่มหลงใหลหญิงสาว คาถาด้านล่างนี้ใช้ได้ทั้งกับสาวโสดหนุ่มหงอย และหนุ่มสาวที่รักกันแล้วแต่อย า กเพิ่มเติมความหวานให้แ ก่กันนะคะ

คาถามหาเสน่ห์ (เจอ) รักแ ท้

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง

สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิเอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ

คาถาแรกนี้จัดมาให้กับบรรดาคนโสดโดยเฉพาะ หากกำลังจะออกไปเจอคนที่หมายปอง ท่องค าถ านี้ใส่ลูกอมก่อน เมื่อเจอหน้ากันก็หยิบลูกอมเม็ดนี้มาอม เชื่อกันว่าเขาจะเกิດอาการปิ๊ง กลับมาแน่นอน

คาถามนต์รักมหาเส น่ห์

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ

พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

ว่ากันว่าคาถาบทนี้จะได้ผ ลดีก็เมื่อท่องใส่ช่อดอกไม้ที่จะนำไปให้คนที่หมายปอง เพราะเมื่อเขาได้สูดดมกลิ่นหอมเข้าไปจะทำให้ห ลงเส น่ห์ และมอบความรักกลับมา ถ้าอย า กรู้ว่าจะเป็นจริงไหม ล องนำไปทำตามกันดูนะคะ

ค าถ ามหาเสน่ห์รักมากเดิมร้ อยเท่า

จั ดว่าเป็นค าถ าที่ได้รับความนิย มม ากที่สุ ด เพราะเท่าที่ค้นคว้าข้ อมู ลมาให้ การั นตีเป็นเสี ยงเดียวกันว่า ใช้แล้วเห็นผ ลดีมานักต่ อนั ก เพียง ภาวนาคาถานี้ 3 จบ ก่อนออกไปพบคนที่เราหมายปอง เขาก็จะให้ความรักเรากลั บมา

จันโทอะภกันตะโร

ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง

อิตภิโยปุริ โส

มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

คาถาผัວรักผัວหลง

โอม นะจิตตัง เห็นหน้า…(ชื่ อ)…รักสนิท

ธาจับจิต ยะจับใจ…(ชื่ อ)…นะหล งใหล

จับใจ…(ชื่ อ)…ให้มารั ก นะโมพุทธายะ

ใค รมีคู่แล้วต้องบทนี้ เพราะเ ชื่ อว่าบทนี้จะช่วยทำให้เขาคนนั้นยิ่ งรั กยิ่ งหล ง วิธีใช้งานก็ง่ าย สวดวันละ 3 จบ ส่วนจะท่องเวลาไห นก็แล้วแต่เราค่ะ แต่ขอให้ท่องทุกวันเ ชื่ อเถอะค่ะว่าจะรักจะหลงคุณอย่างแ น่น อน

ค าถ าขุนแผนมหาเส น่ห์

ค าถ าบทนี้ สวดสั้น แต่เจ๋งนะคะ “เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ”

เพราะขึ้นชื่ อว่าขุนแผน เวลาท่องก็ต้องนึกถึงชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ช วนหล งใ หล โดยค าถ าบทนี้สามารถใช้ท่องกับของส่วนตัวชิ้นไหนของเราก็ได้ จากนั้นใช้ของชิ้นนั้นนะคะ เชื่อว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มเสน่ห์

คาถาเอ็ นดูมหาเส น่ห์

ค าถ าเสริมเสน่ห์เพิ่มความเอ็นดูให้กับพ่อ แม่ ของแฟ นเราค่ะ

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา

ปิยะเทวะมนุสสานังปิโยพรหมานะ มุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง

ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

ค าถ าบทนี้ควรรู้ไว้ พกติดตัวหรือท่องก่อนออกไปพบผู้หลักผู้ใหญ่จะทำให้ท่านเกิດความรัก ความเอ็นดู หรือจะใช้ตอนที่ต้องเข้าไปพบพ่อ-แม่แฟนหรือสามีที่บ้านก็เลิ ศไ ม่น้อย

ค าถา มหาเสน่ห์ที่ว่ามานี้เป็นเพียงคว ามเชื่ටส่วนบุคค ลนะคะ
ควรท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน เพื่อให้ใจสงบ ท่องเช้าเย็น จะเจอเ รื่ อ งดี ถ้าท่องแล้วสบายใจไ ม่ทำให้ใ ครเดื อดร้ อนก็ทำเถอะ

เ รื่ อ งของค าถาคว ามเชื่ට เป็นสิ่งที่มองไ ม่เห็ น แต่ไ ม่ได้แปลว่าจะไ ม่มีอยู่จ ริงนะ ฉะนั้นถ้าอย า กให้ความรัก ของคุณสมหวัง ก็อ ย่าลืมเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มองเห็ นด้วย เช่น การพูดจาอ่อนหวาน นิ สั ยจิตใจดี การแต่งตัวสุขภาพ มีน้ำใจเมตตา ชอบช่วยเหลือแบ่งปัน

สิ่งเหล่านี้แหละคือภายนอกที่ทุกคนจะมองเห็ นด้วยตาเปล่า และรับรองว่าใ คร ก็ช อบ ใค รก็ห ลงเลยละ

ขอขอบคุณ  รักยิ้ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *