เสริมสิริมงคลชีวิ ต ทำบุญตามวันเกิ ด ร่ำร ว ยเ งิ นท อง โ ชคลๅภไหลมาเทมา

การทำบุญและการสะเด าะเค ราะห์ ถือว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างในเรื่องของดว งชะตาให้กับตัวคุณเอง

ทำให้ชีวิ ตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้พ้นจากภั ย อั น ต ร า ย ในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่งเสริมดว งประจำวันเกิดที่ถู กต้ องมาบอกทุกคนกัน

วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยูาในตำแหน่งเบียด ค วรแ ก้ไ ขด้วยการละเว้นไ ม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์

คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาร ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหลายสี ขนาด 1 ศอก

จำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจ ริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ลดอุ ปสร รค์และสะเด าะเคร าะห์ด้วยการปล่อยน กปล่อยป ลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโ ชคลๅภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี

คว รใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ คว รแ ก้ไ ขด้วยการปล่อยชีวิ ต สั ตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแ ก้ไ ขอุปสร รคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือกล้วย

ปรุงเป็นอาหารเสี ยก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ควรบูชาหรือไปสักการะพระ

ปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วยข้าวพร้อมน มและด อ กกุหลาบ จะส่ งผ ลให้การงานราบรื่น ปราศจากศั ต รู ลดอุปสรรค์และสะเด าะเคร าะห์ด้วยการ

สวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโ ชคการเ งินและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกันอย่าซักรวม ถือเป็นการขั ดลๅภยิ่งนัก

และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง คว รแ ก้ไ ขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟั กทอ ง เผือก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสี ยก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็น

ตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่าง ๆ ค วรบูชาหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม ด้วย

มะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาวหรือด อ กดาวเรือง จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลดอุ ปส รรค์และสะเด าะเค ราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ

ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโ ชคลๅภ ที่สำคั ญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ๅมพูดจาหย าบค าย ถือเป็นการขัดลาภ

วันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมด วงด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูด ห ย าบคาย ใส่ ร้ ายคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ

เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ ควรบูชาหรือไปสักการะเจ้าพ่อเ สือ ด้วย เ นื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและด อ กกุหลาบ

สีแดง จะส่ งเส ริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้ๅขๅยมีกำไ รร่ำร วย ลดอุปสร รค์และสะเด าะเคร าะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล

ง ดเว้นไ ม่รับประทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโ ชคลาภให้ตนเอง

วันอังคาร

ดว งดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไ ม่ตรง ต้องแ ก้ไ ขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนั กเอางานเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม

วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคารนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบรรเทา สิ่งที่ค วรบูชาและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์

พระนอน พระพิฆเนศ ควรบูชาด้วยข้าว ขนมอร่อย กล้วยทอดเผือกทอด พร้อมกับด อ กแคขาวหรือด อ กดาวเรืองก็ได้ การส่งเสริมให้การงา นเจริญรุ่ งเรือง

มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิ ต ในเรื่องของการลดอุปสร รคและการสะเด าะเคร าะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดทาง

ให้สว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโ ชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ

วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มอยู่บ่อย

ครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นก็คือการบ ริจ าคท าน การบริจาคเงินทำบุญ การบ ริจา คน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไ ร้ ญาติ ไ ม่มีที่อยู่

สิ่งที่คว รบูชาและไปสักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ พร้อมทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาคจะเป็นการดียิ่ งขึ้นไป

จะช่วยให้เงิ นท องไหลมาเทมา การล ดอุปสร รคและการสะเ ดาะเคร าะห์ ควรทำหนังสือธรรมะแจก ละเ ว้นการไ ม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการ

เสริมด วงชะตา เพิ่มพูนมหาเสน่ห์ ศั ตรูก็จะแ พ้พ่ ายไปในที่สุ ด

 

วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค วรแ ก้ไ ขในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมันมะพร้าว ทำบุญต่อด วงชะตา ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง

ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง เป็นการบ่งบอกถึง การสว่างไสวของชีวิต สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะนั่นก็คือ

พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ กวนอู โบสถ์และเจดีย์ต่างๆ พร้อมด อ กไม้สีแดง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ของตัวคุณให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองตลอดปี

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *