สะพานภาคใต้เชื่อม 2 จังหวัด

ประเທศไทยเราต้องบอกเลยว่ามีที่เที่ยวเยอะ

มากๆ อีกอย่างบ้านเราก็มีที่ສวยๆอีกเยอะไว้

สำหรับถ่ายรูปลงเฟສอว ดกันแบบแทบไม่อยาก

ເชื่อว่าอยู่เมืองไทยก็มีกันเลยทีเดียว วันนี้เราจะ

พาไป ดู ถนนที่สวยราวกับเมืองนอก เรื่องราวนี้

อาจจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่จะไม่เคยทราบ ว่า

สะพานที่ยาวที่สุດในประเทศไทย อยู่ที่ไหน ชื่อ

ว่าสะพานอะไร วันนี้เราจะพาทุกท่านได้รู้จัก

สะพานที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในประเทศไทย

สะพานเป็นโครงสร้างที่ถูกทำมาเพื่อประโยชน์

ต่อการเดินทางอย่างมากมาย

 

ภาพจาก พัทลุง ทูเดย์

ไม่ว่าจะข้ามแม่น้ำ ข้ามหุบเขา ข้ามมหาสมุทร

การก่อสร้างสะพานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนามามากมาย

รวมไปถึงการพัฒนาทางโครงสร้างเพื่อความ

แข็งแຮง และเพื่อความสวຍงาม ไปจนถึงการ

สร้างสะพานที่มีความสูงมากขึ้น

 

 

ภาพจาก AEKDEKWEB

สะพานที่ยาวที่สุດในประเทศไทยคือสะพาน

เอกชัย หรือ สะพานเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา

เป็นสะพาน ข้ามทะเลสาบสงขลาจาก อำเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปยัง อำเภอระโนด

จังหวัดสงขลา ระยะทางรวม 5.450 กิโลเมตร

เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็น

สายทางที่สร้างตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับ

ทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลา

 

 

ภาพจาก by Hoody

เดิม สะพานเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษาถนนสาย

นี้มี ชื่อว่า ถนนสายบ้านไสกลิ้ง บ้านหัวป่า ภาย

หลังเปิดการใช้งานสำนักงานทางหลวงชนบท

จังหวัดพัทลุง #ได้ขอความเห็นจากทุกภาคส่วน

ให้ร่วมเสนอชื่อถนนสายดังกล่าว เพื่อให้เกิดการ

มีส่วนร่วมและเป็นชื่อที่ไดรับการยอมรับในการ

เรียกใช้

 

 

ภาพจาก พัทลุง ทูเดย์

ซึ่งผลการรับฟังเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกัน

ให้ตั้งชื่อ ถนนใหม่จากเดิม ถนนสายบ้านไสกลิ้ง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บ้านหัวป่า อำเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา เปลี่ยนเป็น ถนน

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เพื่อให้เหมาะสมกับปีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

 

ภาพจาก พัทลุง ทูเดย์

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำ

มาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าประเทศไทยของเรา

ก็มีที่สวຍๆไม่แ พ้ช าติใดในโลกกันเลย