รีบหามาปลูก ด่ ว น ต้นไม้ เรียกทรัพย์เข้าบ้าน ปลูกให้ถูกทิศ เงิ นท อง ไม่ข า ดมือ

ใครอย า กร วยรีบหามาปลูก ด่ ว น ต้นไม้ เรียกทรัพย์เข้าบ้านไม่ข า ดมือ

คนโบราณเชื่อว่า ต้นทองอุไรจะช่วยเสริมโ ชคชะต าของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงิน ทองร่ำร วย มั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของทองอุไร ก็คือ “ดอกสร้อยทอง” ซึ่งก็ถือว่า เป็น ม ง ค ล นามด้วยเช่นกัน นอกจากคว าม เ ชื่ อในเ รื่ อ งของ เ งิ น ๆ ทอง ๆ ตามชื่อไม้ล้มลุกนี้แล้ว

 

ยังเชื่อกันว่า ทองอุไร จะช่วยเสริมวาสนาบารมี ช่วยให้ผู้ที่ปลูกตนไม้นี้ ได้มีเกียรติมีลาภยศสูงส่งอีกด้วยนอกจากนี้ต้นทองอุไรยังสามารถใช้เป็นย า รั ก ษ า โ ร ค เบาหวาน และโ ร ค เกี่ยวกับปั ญห าทางเดินอาหารได้อีกด้วย

การปลูกต้นทองอุไร ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก เพื่อให้ได้พลังแห่งด วงชะตาซึ่งดีเยี่ยม และควรจะปลูกทองอุไร ไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้าน จึงจะเอื้อให้อิทธิพล ม ง ค ล ของไม้นี้ ได้เกื้อหนุนเสริมส่งด วงชะตา ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ดี

 

แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศซึ่งอยู่ทางด้านหลังของบ้านพอดี และไม่มีพื้นซึ่งปลูกได้ในบริเวณหลังบ้าน ก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้ แต่ให้เฉียง ๆ ค่อนมาทางทิศเหนือไว้เป็นเกณฑ์เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทุกชนิดซึ่งความชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดจัดเต็มวัน

ทองอุไรดอกสีเหลืองสดใส ปลูกง่าย เกิ ดง่า ย ในเขตร้อนทั่วไป ไม่ควรปลูกในซึ่งซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูง นิย มปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน หรือปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านซึ่งแดดส่องถึง ขย ายพันธุ์ได้ง่า ยมาก ทั้งการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

 

นอกจากนี้ ทองอุไรยังมีอีกหลายสี หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งสีแดง (ช อบอากาศเย็น) สีส้ม สีเหลืองอมส้ม สีเหลืองทองแคระ ส่วนราคาในตลาดมีตั้งแต่หลักร้ อยไปถึงหลักพันบ าทเลยทีเดียว

แหล่งข้อมูล devmeu