หลายคนเคยไปแล้ว อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้าย

วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขต

ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของ

พ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระ

เกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสู งยิ่ ง

รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ย านุศิษย์และประชาชน ที่

เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่ อถือถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่าง

นั้น

 

 

..

 

 

ส า ธุ

 

ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ข อให้ เป็นสุข

เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็น

เทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมือง

คอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ ง  โดย

ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระ

สั งข ารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่

ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้าย

วาจาสิ ทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ

สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่าน

คล้ายอีกด้วย สังขาร พ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่า

แข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้ว

ก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสักการบูชากัน

มากยิ่ งขึ้ น

 

 

ส า ธุ พ่อท่านคล้าย

 

 

ขอบคุณ เพจ Chor ชวนเที่ยว