พระหนุ่ม ถ่ า ยภ า พสรีระ “พ่อท่านคล้าย” ในโ ล งแก้ว

ชาวโ ซเชี่ ยลจำนวนมากเข้าไปช ม แ ช ร์และ

แสดงความคิ ดเห็นในเฟ ซบุ๊ ก “หลาบ จริง

ชาด” ซึ่งนำภ าพถ่ ายซึ่งถ่ ายโดยพระภิกษุรูป

หนึ่งจาก จ.กระบี่ ถ่ ายภา พสรีระพระครูพิศิษฐ์

อรรถการ “พ่อท้านคล้าย วาจาสิทธิ์” ในโ ล ง

แก้ว

 

 

ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ปี

2017 ที่ประดิษฐ์ภายในพระเจดีย์วัดธาตุน้อย

ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช มา

โ พ สต์ โดยเป็นภ าพถ่ ายสรีระของพ่อท่าน

คล้าย ในโ ล งแก้ว แต่กลับพบว่าที่มุมภาพด้าน

ล่างซึ่งเป็นแท่นประดิษฐานโ ล งแก้วและเป็นช่วง

ปลายเ ท้ าของสรีระพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

กลับปรากฏเป็นภ าพพระภิกษุชราขึ้นอีก 1 ภ

าพ เป็นภาพพระภิกษุชรารู ปดังกล่าวยืนก้มหน้า

แต่เป็นภาพขนาดเล็กแนวตั้งกว้างประมาณ 1

ซ.ม. ยาว ประมาณ 2.5 ซ.ม.เท่านั้น

 

 

และตั้งแต่ตอนนั้นได้มีผู้ที่ถ่ ายภ าพดังกล่าว มา

ชี้แ จ งว่า “อาตมาเป็นพระ เป็นคนถ่ ายภ าพดัง

กล่าวเอง

 

 

โดยได้เดินทางมานำผ้าขึ้นห่มเจดีย์วัดธาตุน้อย

หรือ “เจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” และถือ

โอกาสขึ้นไปกราบสรีระพ่อท่านคล้าย ก่อนจะ

ถ่ายภ าพสรีระพ่อท่านคล้ายที่นอนสงบนิ่งใน

โ ล งแก้ว เมื่อนำมาเปิ ดดูก็นึกสงวัยว่ามีภ าพอะ

ไรเล็ก ๆ อยู่มุมขวามือด้านล่าง จึงซูมขยายขึ้น

มา อยู่ก็เห็นเป็นภาพพระภิกษุชรายืนก้มหน้า

อย่างชั ดเ จ น อาตมาเป็นพระไม่มุสา ไม่ได้ตั ด

ต่ อหรือต กแต่ งภ าพใ ด ๆ ทั้งสิ้ นถ่ ายมา

อย่างไรก็โ พสต์อย่างนั้น อาตมายื นยั นว่าตอน

ที่อาตมาถ่ ายไม่มีพระภิกษุรู ปอื่น ๆ เดินเข้ามา

บริเวณประตูเลย”

 

 

..

 

 

..