กล้ องหน้ารถ เป็นแบบนี้ให้รี บถอด เสี่ ยงทำให้ไ ฟติดได้

อาจารย์ ม.เกษตรฯ โ พสต์แนะคนใช้รถ หมั่นเช็

กกล้องหน้ารถอยู่เสมอ ชี้อั นตร ายจากแบ

ตบว ม เสี่ ยงทำให้เกิ ดไ ฟไห ม้ได้ ถ้าเจอให้รีบ

เปลี่ยน

รศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ภาควิชาฟิสิ กส์ คณะวิ ทย าศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้โ พ สต์ข้อความเตื อนภั ย

สำหรับคนที่ติดกล้องหน้ารถ ผ่านเฟ

ซบุ๊ก “Chatchawal Wongchoosuk” โดยระบุว่า

อยากให้เช็ กแบ ตเต อรี่กล้ องกันด้วย เพราะ

เมื่อแบตบ วม มีโ อก าสที่วัสดุหุ้มจะแตกออก จน

ทำให้เกิ ดก๊าซต่างๆ ลอยออกมา ซึ่งก๊าซต่างๆ

เหล่านี้ อ าจทำให้เกิ ดการติ ดไ ฟได้ง่ าย

 

 

โดยวิ ธีสังเก ตง่ ายๆ คือ เมื่อบอดี้ของตัวกล้อง

เริ่มอ้า ปิ ดไม่ส นิท ให้รี บถอดกล้ องออกจาก

รถ แล้วตั ดสายไ ฟทิ้ งทันที จ ริงๆ ไม่ใช่เฉพาะ

กล้องติดในรถ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้แบ ตเต อรี่ ก็มี

โ อกา สบวมได้แบบนี้เหมือนกัน

ซึ่งแบตชนิดนี้จะเรียกว่า Lithium polymer

battery หรือ ชื่อย่อ LiPo โดยจะมีส ารโพลิเม

อร์อิเล็กโทรไลต์ ลิเทียม และโลหะต่างๆ ซึ่งการ

บวมเกิ ดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การชาร์จที่ไ

ฟแร งเกิ นไป นานเ กินไป (overcharging),

ความร้อนสู งเกิ นไป (overheating) ซึ่งกล้อ ง

ในรถน่าจะเจอส าเห ตุนี้บ่อย เพราะจอดตาก

แดด, ไ ฟฟ้าลัดวงจร (short circuit) หรือความ

เสื่ อมขององค์ประกอบส ารอิเล็กโทรไลต์ภาย

ในแบต ตามเวลา

 

ทั้งนี้ ก ลไกการบวมเกิดจากการปลดปล่อยของ

ก๊าซที่เกิดจากปฏิกิริย าทางเ คมีภายใน

แบตเตอรี่ เมื่อแบตอยู่ในสภ าพไม่สมบูรณ์ หรือ

ร้อ นจั ด หรือมีการชาร์จไ ฟนานเกิ น ก๊าซเหล่า

นี้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนอยู่ในปฏิกิริย าทาง

เค มีได้หมด ทำให้มีจำนวนเพิ่มม ากเกิ นไป และ

เกิ ดการสะส มภายในแบ ตจนเกิดการบวมพอง

ขึ้นได้