ย้อนถึงวันวาน คุณทันทุกอย่างห รื อ ไ ม่

แม้ปัจจุบันเราจะอยู่ในยุคที่เท คโ นโ ลยีและสิ่ง

อำนวยความสะด วกต่างๆ แทบจะก ล ายเป็น

ปัจจัยที่ 5 ในชีวิตเราไปแล้ว แต่ก็ยังมีใครหลาย

คนที่มักจะหวนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาและความรู้

สึกเก่ าๆ ที่เคยได้สัมผั สในวั ยเด็ ก

 

เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคอนาล็อกไป

เป็นยุคดิจิทัล ทำให้คนในวัยนี้มีโ อก าสได้

สัมผั สและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไป และแน่นอนว่าพอเวลาผ่านไป

บรรดาข้าวของเครื่องใช้หรือไอเทมต่างๆ ที่เรา

คุ้นชินในวัยเด็กก็ค่อยๆ หายไปด้วย วันนี้เราเลย

จะช วนมาย้อนวัยสมัยเอ๊าะๆ กันว่า มีอะไรที่ฮิ ต

ตอนเราเป็นเด็กบ้างนะ

หากใครทันทุกอย่าง ส ง ต่ อ ให้เพื่อนๆ ได้

คิดถึง อดีตกันด้ ว ย นะ

 

 

กระต่ายขูดมะพร้าว

 

 

การนวดข้าวในสมัยก่อน

 

 

ทีวีขาวดำ

 

 

เกียงขลุก

 

 

ไอติมตัด

 

 

โม่แป้ง หรือ ครกบด

 

 

ตู้น้ำดื่มในโรงเรียน

 

 

เล่นน้ำหลังเลิกเรียน

 

 

บันใดแบบนี้

 

 

ลากด้วยต้อหมาก

 

 

สร้างบ้านด้วยใบกล้วย

 

 

เป่ากบ

 

 

เรียกว่าเล่นอะไร  จำได้ม่าย

 

 

เล่นล้อยางเก่า

 

 

บอกโขลง หรือ ฉับโผง

 

เรียบเรียง เพ จ แหลงไหร เทือน