ภูมิปั ญญ าท้องถิ่นใต้ “ขนม ขี มั น” ทำง่ ายหิดเดียว มีวิ ธี

ขนมขีมั น เป็น 1 ในขนมตระกู ล “ข้ ” ทั้ง 3 คือ ี้

มั น ขีมอด ขีหนู ขนมไ ทยแ ท้โบร าณที่ใกล้สู

ญพั นธุ์ เป็นขนมพื้นบ้านประจำถิ่นทางภาคใต้

ซึ่งแต่ละที่มีชื่ อเรียกต่างกันไป เช่น “ขนมกวน”

หรือ “ขนมเปียกขีมัน”

 

 

“ขี๊มั น” คือ ส่วนที่เหลือจากการเคี่ยวกะทิจน

แตกมั น ได้น้ำมันมะพร้าวใสๆ ลอยข้างบน ส่วน

ที่เหลือก้นกระทะเป็นก ากคือ “ขีมั น” กลิ่นหอม

ชื่นใจของกระทิ เคี่ยวกะทิในกระทะใบใหญ่บน

เตา กวนด้วยไม้พายไปเรื่อยๆ ไม่ให้หยุด เพราะ

กะทิจะไหม้ กะทิแตกมันและงวดขึ้นเรื่อยๆ จน

สุดท้ ายน้ำมันใสแจ๋วลอยอยู่บนขี้มัน กลิ่นขี้ มั น

หอมไปทั่วบ้าน ขีมันมีสีน้ำตาล ลักษณะเหมือน

ขุยดิน กลิ่นหอม รสชาติหวานนิดๆ มันหน่อยๆ

กินกับข้าวส วยร้อนๆ อร่ อยมาก

เนื้อขนมขีมั นทำจากข้าวสาร แช่ข้าวส ารค้าง

คืนให้นุ่ม เอาไปโม่ เป็นน้ำแป้งข้นๆ ใส่กระทะ

เติมกะทิ น้ำตาลโตนด กวนจนข้นเหนียว เทลง

ถาดเคลือบใบใหญ่ แป้งร้อนไหลลงแผ่เต็มถาด

รอให้ขนมจับตั วแ ข็ง โรยหน้าด้วยขี้มันเกลี่ยให้

ทั่ว ขนมขี้ มั นอุ่นๆ ใหม่ๆ กลิ่นขี้ มั นหอมฉุย เนื้อ

แป้งเหนียวนิดๆ นุ่มหน่อยๆ หวานหอมน้ำตาล

โตนด กับกลิ่นหอมของขี้มัน เป็นขนมไทยใต้

แ ท้ๆ ที่แสนอร่อย

 

ส่วนผสม

1. แป้งข้าวจ้าว 1 ถุง

2. น้ำกะทิ

3. น้ำตาล (น้ำตาลโตนด) หรือ น้ำตาลปี๊บ 1

กิโลกรัม

4. เกลือ

วิธีทำ : ตัวขนม

1. นำแป้งข้าวจ้าว ผสมกับ น้ำกะทิ เกลือ น้ำตาล

คนให้เข้ากัน

2. นำกะทะทองเหลืองตั้งไฟอ่อน กวนไปทาง

เดียวกันให้ทั่ว ร ะวั งอย่ าให้แป้งจับกันเป็นลูก

กวนจนเหนียวให้ได้ที่ สั งเก ตดูจะเห็ นเนื้อขนม

ไม่ติดกะทะ ถ้ากวนแป้งข้นเกินไปสามารถเติมน้ำ

เปล่าได้เล็กน้อย

3. ตักใส่ถาด เกลี่ ยให้เรียบเสมอหน้า พักไว้ให้

เย็น

 

 

วิธีทำ : ขี้ มั น

1. นำกะทิ เทใส่กระทะเพื่อเคี่ยว

2. ใช้ไฟกลาง ให้เดื อดไปเรื่อยๆ ไม่ต้องก วน

แค่คนตรงกลาง เพื่อไม่ให้ไหม้ กวนประมาณ 10

นาที จะเริ่มมีมันลอยบนผิ วหน้า

3. เคี่ยวต่อไปเรื่อย จนกะทิงวดลงอีก ตั วน้ำมัน

เริ่มลอยเย อะขึ้น ตัวขี้ มั นก็นอนตกตะกอนอยู่

ด้านล่าง ให้ใช้ตะหลิวคนตรงกลางไม่ให้ไหม้

4. สังเก ตว่า ขี้มันจะเริ่มจับตั วเป็นก้อน คล้าย

หมูสับ สีเข้มขึ้น หมั่นคนอย่ าให้ไหม้ ขี้ มั นเริ่ม

เหลือง และ หอมมาก

5. ให้ได้สีออกน้ำตาลอ่อนๆ อย่ าให้เข้ม ตักขึ้น

จากน้ำมัน ใส่ที่กรองเอาไว้ ถ้าสีขี้มันไม่เข้ม จะ

ทำให้น้ำมันมีกลิ่ นหืนได้ ส่วนที่ได้จากขี มั นคือ

น้ำมันมะพร้าวหอมๆ เอาไว้ทำกับข้าวต่อ

6. ให้นำหัวหอมแดงซอยบางๆ มาเจียวในน้ำมัน

มะพร้าว แล้วเอาหอมเจียวมาคลุกรวมกับตั วี้ขมั

น แล้วค่อยนำไปโรยหน้า หรือ นำมาโรยหน้า

ขนมเลยก็ได้

7. ตัดขนมเป็นชิ้นเล็กๆ จัดเสิร์ฟ

ขอบคุณภ าพ ข้อมู ล – จากอินเต อร์เน็ ต / บ้านบิวเบสท์ / นสพ.รักบ้านเกิ ด นครศรีธรรมราช